Over VBS

Het VBS – Verbond van Belgische Specialisten

Wie zijn we

Het VBS, ofwel het Verbond van Belgische Specialisten, is een overkoepelende organisatie van alle geneesheer-specialisten in België. Het VBS is in feite de politieke arm van onze beroepsgroep. Het VBS-MKA is de vereniging van MKA-chirurgen onder de paraplu van het algemeen VBS.

Het doel van deze vereniging is het zorgen voor het goed functioneren van ons specialisme binnen de gezondheidszorg en dus ook binnen de maatschappij. Het betreft verschillende aspecten zoals bijvoorbeeld het riziv, budgettering, guidelines ingrepen, opvolging dossiers voor riziv controle en besprekingen met de FOD gezondheid.

Het vakgebied MKA vindt zijn oorsprong in de stomatologie dat zelf uit de tandheelkunde ontstond. De eerste opleiding stomatologie in België werd in 1905 ingericht aan de toenmalige Université Catholique de Louvain door Professor Van Mosuenck. Pas vanaf 1943 werd ook een Nederlandstalige opleiding voorzien. Terwijl de tandheelkundige opleiding geacademiseerd werd in 1929, duurde het voor de stomatologie tot in 1956 voor het een geneeskundig specialisme werd. De toekenning werd vanaf dan gebaseerd op een beslissing van erkenningscommissies die een paritaire samenstelling hebben vanuit de academische overheden en de beroepsverenigingen. In 1982 werd een aanvullende competentie MKA mogelijk mits twee aanvullende opleidingsjaren na de stomatologie. De wetenschappelijke vereniging KBVSOMFH (De K van Koninklijk werd pas in 1973 toegekend) bestaat sinds 1900, terwijl de beroepsvereniging ontstond in de schoot van het Verbond der Belgische Specialisten (VBS), waarbij MKA als één van de 18 stichtende leden werd opgenomen in de statuten op 15.07.1954.

Waarom lid worden?

Onze beroepsvereniging is de enige organisatie die op professionele wijze de verdediging van onze beroepsgroep op zich neemt. De vereniging houdt zich bijvoorbeeld bezig met de omschrijving van het vakgebied, nomenclatuur en werkingsvoorwaarden. Daarnaast betekent lid worden van de beroepsvereniging automatisch lidmaatschap van de overkoepelende organisatie VBS.

VBS biedt tal van diensten aan.

De diensten van het VBS

1. INFODIENST

Onze leden kunnen zich richten tot het secretariaat voor informatie over de wetgeving en reglementering over de algemene en gespecialiseerde medische beroepsuitoefening. Deze infodienst volgt de complexe reglementeringen op de voet en helpt u bij het vinden van een oplossing over:

 • Geneeskunst, geneeskunde en hulpberoepen: de reglementering inzake de medische beroepsuitoefening en het delegeren van handelingen of onderdelen van handelingen, de reglementering inzake specialisaties, bijzondere bekwaamheden, enz.

 • Ziekteverzekering: de wetgeving en reglementering inzake de gezondheidszorg, administratieve of andere verplichtingen, nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, derde betalersregeling, medische controle, verantwoordelijkheden, inzonderheid inzake ongegronde verstrekkingen, interpretatieregels, tarieven, enz.

 • Accreditering: de reglementering inzake accreditering en allerhande informatie over de activiteiten van voortgezette navorming met het oog op de accreditering
 • Ziekenhuizen: de ziekenhuiswetgeving, erkenningsnormen van diensten en functies, financiering en verpleegdagprijs, kosten ten laste van de honoraria, statuut van de ziekenhuisgeneesheer, de medische raad, de rechten van de individuele geneesheer, reglementen en contracten, ziekenhuisfusies en dienstenassociaties, alle vragen over het ziekenhuisbeleid enz.
 • Medische deontologie: reglementering inzake de Orde der Geneesheren, de deontologische plichtenleer en de ethische regels die door de Raden worden voorgeschreven
 • Volksgezondheid in het algemeen: alle informatie over de structuren en organen op vlak van volksgezondheid inclusief verwante en bijhorende reglementeringen
 • Verzekeringsinstellingen: wet op de ziekenfondsen en gevolgen voor de medische beroepsuitoefening
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: gevolgen van de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Medische verantwoordelijkheid: alle algemene of gedetailleerde vragen over beroepsaansprakelijkheid
 • Contracten, overeenkomsten, associaties, verenigingen, enz.

2. OPVOLGING VAN DE OFFICIËLE ORGANEN

 • Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen, Technisch Geneeskundige Raad, Verzekeringscomité, Accrediteringsstuurgroep, enz

 • Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en Huisartsen, Erkenningscommissies, Nationale Raad voor Ziekenhuisinrichtingen, Programmatiecommissie. Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen, enz.
 • Opvolging van ontwerpen uitgewerkt in de schoot van de ministeriële kabinetten

3. PUBLICATIES

‘De Geneesheer-Specialist’ licht de leden in over de standpunten die werden ingenomen, de ontwerpen van nieuwe bepalingen en het nieuws over de reglementeringen. Regelmatig worden er monodisciplinaire speciaalnummers uitgegeven, al dan niet op initiatief van de monodisciplinaire beroepsvereniging of sectie.

De website www.vbs-gbs.org bevat recente informatie en documenten die interessant zijn voor de geneesheren-specialisten.

Informatie die is voorbehouden aan onze leden:

 • Accreditering: alle activiteiten over voortgezette navorming staan vermeld
 • In voorbereiding: de ganse nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen met interpretatieregels met codes in "hypertext"

Een eigen monogespecialiseerde site wordt ter beschikking gesteld van de beroepsverenigingen. Elk specialisme kan deze site ‘bevoorraden’ met eigen materiaal die al dan niet wordt voorbehouden aan haar leden.

Het jaarboek van de aangesloten geneesheren-specialisten: hier vindt men een "who is who" van de organen zoals de erkenningscommissie, de paritaire accrediteringscommissie, de Europese secties van de UEMS, de European Board, enz. evenals recente demografische gegevens met betrekking tot het specialisme (administratief jaarboek van de geneesheer-specialist en congreskalender).

4. DIENST VOOR JURIDISCHE BIJSTAND

Advies en gepersonaliseerde bijstand bij beroepsproblemen:

 • Ziekenhuisreglementen
 • Ziekenhuiscontracten
 • Medische Raden
 • Deontologische problemen
 • Associaties
 • Riziv-controles
 • Nomenclatuurinterpretaties
 • Bijstand en/of bemiddeling in geval van geschillen
 • Bijstand bij gerechtelijke dossiers

Advies en bijstand aan aangesloten beroepsverenigingen bij allerhande beroepsproblemen van het specialisme en bijstand bij gerechtelijke dossiers (Raad van State, Arbitragehof, enz.).

5. BIJHORENDE DIENSTEN

Verzekering rechtsbijstand: deze verzekeringspolis aan bijzonder interessante voorwaarden is speciaal op punt gesteld voor beroepsproblemen. Dit verzekeringscontract verdedigt de belangen van de geneesheer zonder risico op torenhoge advocaatkosten. De centralisatie van de elementen van de rechtspraak en de gewaarborgde opvolging door technici die de knepen van het vak kennen, vormen een bijkomend voordeel.
Individuele ongevallen: uitzonderlijke polis aan een bijzonder lage prijs. Contract dat speciaal werd aangepast aan de beroepssituatie van de geneesheer-specialist.
Gewaarborgd inkomen: invaliditeitsrente in geval van ongeval of ziekte, combineerbaar met het sociaal statuut van het riziv. Interessante voorwaarden.
Beroepsbenodigdheden: een reeks benodigdheden voor het medisch kabinet, administratieve documenten (OBBI, VI-repertorium, ...).
Verzekering alle risico's: computer en medische installaties.
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Medische Raad.
Hospitalisatieverzekering.

Contacteer ons